Yhdistyksen säännöt


Yhdistyksen säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho ry ja sen kotipaikka on Kemin kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää hyvää ja vastuullista koiranpitoa sekä monipuolista koiriin liittyvää harrastustoimintaa.

3 §
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämiensä näyttelyiden, kokeiden, kilpailuiden, kurssien ja muiden tapahtumien avulla.

4 §
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, sekä järjestää viranomaisten luvalla arpajaisia. Yhdistys on oikeutettu kantamaan jäseniltään syyskokouksen määräämän jäsen- ja liittymismaksun.

5 §
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja nuorisojäsenet. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä haluaa edistää yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen nuorisojäseneksi voi liittyä alle 18-vuotias henkilö. Nuorisojäsenyys päättyy sen kalenterivuoden lopussa, kun jäsen täyttää 18 vuotta. Jäsenyys jatkuu varsinaisena jäsenenä automaattisesti, ellei jäsen ilmoita eroavansa yhdistyksestä. Jäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen entisen, ansioituneen puheenjohtajan sekä kunniajäseniksi jäseniä, jotka ovat edistäneet merkittävästi yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajana voi toimia vain yksi henkilö kerrallaan. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja vapautetaan jäsenmaksusta.

Jäsen, joka on menettelyllään vahingoittanut yhdistystä tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voidaan erottaa yhdistyksestä sen kokouksen päätöksellä. Jos jäsen ei suorita vuosittaista jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, hänen katsotaan eronneen yhdistyksestä.

6 §
Yhdistyksen jäsenet voivat tarpeen mukaan muodostaa keskuudestaan rekisteröimättömiä jaostoja, joiden toimintaohjeet hallitus vahvistaa.

7 §
Yhdistys voi liittyä jäseneksi sen tarkoitusta edistäviin yhteisöihin.

8 §
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, jonka valitsee yhdistyksen syyskokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kahdeksan varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan ja varajäsenten kausi on yksi kalenterivuosi. Varsinaisten jäsenten kausi on kaksi kalenterivuotta. Varsinaisista jäsenistä neljä on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Sihteeri, rahastonhoitaja ja muut mahdolliset toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi neljä hallituksen varsinaista jäsentä on läsnä. Äänestyksissä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Varajäsenillä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin puheoikeudella. Varajäsenet nimetään valittaessa kutsumisjärjestykseen. Tässä järjestyksessä varajäsenet toimivat tarvittaessa hallituksen varsinaisina jäseninä, jos varsinainen jäsen eroaa tai muuten pysyvästi estyy jatkamasta hallituksen jäsenenä.

9 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä.

10 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen ja vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

11 §
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, syys- ja kevätkokous. Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää määrätyn asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta sähköpostitse ja yhdistyksen verkkosivuilla julkaistavalla ilmoituksella.

Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen päätöksellä osallistua reaaliaikaisesti myös etäyhteydellä. Etäosallistumismahdollisuudesta ja mahdollisista osallistumisen rajoituksista tulee mainita kokouskutsussa.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella yli 15-vuotiaalla jäsenellä on yksi ääni. Paikalla oleva äänivaltainen jäsen voi äänestää oman äänensä lisäksi myös yhdellä valtakirjalla. Kyseiseen kokoukseen yksilöity ja allekirjoitettu valtakirja tulee esittää ennen kokouksen alkua.

Äänestyksissä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

12 §
Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 2. kokouksen laillisuuden toteaminen
 3. pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden vaali
 4. esitetään toimintakertomus
 5. esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunto, sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 6. käsitellään hallituksen valmistelemat asiat
 7. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat ottaen huomioon näiden sääntöjen 13 §:n ja yhdistyslain 24 §:n määräykset

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 2. kokouksen laillisuuden toteaminen
 3. pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden vaali
 4. valitaan hallitukselle puheenjohtaja
 5. valitaan hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle ja valitaan varajäsenet
 6. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan
 7. hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 8. päätetään jäsenmaksut ja liittymismaksu seuraavalle vuodelle
 9. hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle
 10. käsitellään hallituksen valmistelemat asiat
 11. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat ottaen huomioon näiden sääntöjen 13 §:n ja yhdistyslain 24 §:n määräykset.

13 §
Jäsenten varsinaisissa kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian varsinaisessa kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta, että hallitus ehtii antaa siitä lausuntonsa.

14 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kahden kokouksen päätöksellä, jos muutosta kannattaa molemmissa kokouksissa vähintään 3/4 annetuista äänistä. Kokouskutsuissa on mainittava sääntömuutoksesta käsiteltävänä asiana.

15 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkaminen käsiteltävänä asiana. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi, purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.

16 §
Näissä säännöissä mainitsemattomissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.