Yhdistyksen säännöt


1 § Yhdistyksen nimi on Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho ry. Ja sen kotipaikka on Kemin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on herättää koiraharrastusta Kemissä ja sen ympäristössä, edistää koirien jalostamista sekä ohjata kerhon jäseniä oikein kasvattamaan ja opettamaan koira.

3 § Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämiensä näyttelyiden, kokeiden, kurssien ja neuvontatyön avulla ja toimeenpanee keskustelu-, juhla- ja esitelmätilaisuuksia.

4 § Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, sekä järjestää viranomaisten luvalla arpajaisia. Yhdistys on oikeutettu kantamaan jäseniltään vuosikokouksen määräämän jäsen- ja liittymismaksun.

5 § Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia ja kannattavia jäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta. Kannattavaksi jäseneksi pääsee yksityinen henkilö ja oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka tahtoo tukea yhdistyksen toimintaa. Jäsenet hyväksyy johtokunta. Jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voidaan erottaa yhdistyksestä sen kokouksen päätöksellä. Jäsen, joka on jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa kalenterivuonna, katsoo johtokunta eronneeksi yhdistyksestä.

6 § Yhdistyksen jäsenet voivat tarpeen mukaan muodostaa keskuudestaan rekisteröimättömiä alaosastoja ja jaostoja, joiden toimintaohjeet johtokunta vahvistaa.

7 § Yhdistys voi liittyä jäseneksi sen tarkoitusta edistäviin yhteisöihin.

8 § Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa valittavat:

• Kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja,

• 8 (kahdeksan) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä,

• 4 (neljä) kalenterivuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. Varajäsenillä on oikeus osallistua johtokunnan kokouksiin puheoikeudella. Varajäsenet nimetään kutsumisjärjestykseen. Varajäsen toimii täysivaltaisena jäsenenä varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä osallistumaan kokoukseen. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Sihteeri, rahastonhoitaja ja muut mahdolliset toimihenkilöt voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä varsinaista tai varajäsentä on saapuvilla.Äänestyksissä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kuitenkin kaksi aina yhdessä.

10 § Yhdistyksen toiminta ja tilivuosi oan kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § Yhdistyksen kokoukset: Yhdistyksessä pidetään kaksi vuosikokousta, syyskokous ja kevätkokous. Muita kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää määrätyn asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle viimeistään 7 (seitsemän) päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellisesti.

12 § Vuosikokouksissa käsiteltävät asiat:

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat: Kevätkokous pidetään maalis – huhtikuussa, johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana.

1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

2. kokouksen laillisuuden toteaminen

3. pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden vaali

4. esitetään toimintakertomus

5. esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunnot, sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

6. käsitellään johtokunnan valmistelemat asiat

7. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, ottaen huomioon näiden sääntöjen 13 §:n ja yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

Syyskokous pidetään marras – joulukuussa, johtokunnan lähemmin määräämänä ajankohtana.

1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

2. kokouksen laillisuuden toteaminen

3. pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden vaali4. valitaan johtokunnalle puheenjohtaja

5. valitaan johtokunnan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle

6. valitaan 2 (kaksi) tilintarkastajaa ja heille varamiehet seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan

7. hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodella

8. päätetään jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta

9. hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle

10. käsitellään johtokunnan valmistelemat asiat

11. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat ottaen huomioon näiden sääntöjen 13 §:n ja yhdistyslain 24 §:n määräykset

13 § Jäsenten vuosikokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian vuosikokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta, että johtokunta ehtii antaa siitä lausuntonsa.

14 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.

15 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkaminen käsiteltävänä asiana. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi, purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.

16 § Näissä säännöissä mainitsemattomissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.