Yhdistyksen säännöt


1 §
Yhdistyksen nimi on Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho ry ja sen kotipaikka on Kemin kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää koiraharrastusta Kemissä ja sen ympäristössä, edistää koirien jalostamista sekä ohjata yhdistyksen jäseniä oikein kasvattamaan ja opettamaan koiria.

3 §
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämiensä näyttelyiden, kokeiden, kilpailuiden, kurssien ja neuvontatyön avulla sekä toimeenpanee keskustelu-, juhla- ja esitelmätilaisuuksia.

4 §
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, sekä järjestää viranomaisten luvalla arpajaisia. Yhdistys on oikeutettu kantamaan jäseniltään syyskokouksen määräämän jäsen- ja liittymismaksun.

5 §
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia ja kannattavia jäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta. Kannattavaksi jäseneksi pääsee yksityinen henkilö ja oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka tahtoo tukea yhdistyksen toimintaa. Jäsenet hyväksyy johtokunta. Jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voidaan erottaa yhdistyksestä sen kokouksen päätöksellä. Jos jäsen ei suorita vuosittaista jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, hänen katsotaan eronneen yhdistyksestä.

6 §
Yhdistyksen jäsenet voivat tarpeen mukaan muodostaa keskuudestaan rekisteröimättömiä alaosastoja ja jaostoja, joiden toimintaohjeet johtokunta vahvistaa.

7 §
Yhdistys voi liittyä jäseneksi sen tarkoitusta edistäviin yhteisöihin.

8 §
Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluvat syyskokouksessa valittavat:

-Kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja,
-kahdeksan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä,
-kaksi yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä.

Varajäsenillä on oikeus osallistua johtokunnan kokouksiin puheoikeudella. Varajäsenet nimetään kutsumisjärjestykseen. Tässä järjestyksessä varajäsenet toimivat tarvittaessa täysivaltaisina jäseninä, jos varsinainen jäsen eroaa tai muuten pysyvästi estyy jatkamasta johtokunnan jäsenenä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Sihteeri, rahastonhoitaja ja muut mahdolliset toimihenkilöt voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä varsinaista jäsentä on saapuvilla.

Äänestyksissä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

9 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kuitenkin kaksi aina yhdessä.

10 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

11 §
Yhdistyksen kokoukset:

Yhdistyksessä pidetään kaksi varsinaista kokousta vuosittain: syys- ja kevätkokous. Muita kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää määrätyn asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta sähköpostitse ja yhdistyksen verkkosivuilla julkaistavalla ilmoituksella.

12 §
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa, johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana.

1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
2. kokouksen laillisuuden toteaminen
3. pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden vaali
4. esitetään toimintakertomus
5. esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunnot, sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
6. käsitellään johtokunnan valmistelemat asiat
7. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat ottaen huomioon näiden sääntöjen 13 §:n ja yhdistyslain 24 §:n määräykset

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

Syyskokous pidetään marras-joulukuussa, johtokunnan lähemmin määräämänä ajankohtana.

1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
2. kokouksen laillisuuden toteaminen
3. pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden vaali
4. valitaan johtokunnalle puheenjohtaja
5. valitaan johtokunnan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle ja valitaan varajäsenet
6. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan
7. hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
8. päätetään jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta
9. hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle
10. käsitellään johtokunnan valmistelemat asiat
11. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat ottaen huomioon näiden sääntöjen 13 §:n ja yhdistyslain 24 §:n määräykset

13 §
Jäsenten varsinaisissa kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian varsinaisessa kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta, että johtokunta ehtii antaa siitä lausuntonsa.

14 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.

15 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkaminen käsiteltävänä asiana. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi, purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti

16 §
Näissä säännöissä mainitsemattomissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.